देवाच्या कृपेच्या समृद्धतेत गढून रहा
आपले ध्येय येशू ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये आणि त्याच्या ज्ञानात वाढणे हे असले पाहिजे.

पुस्तके


प्रेम, विवाह आणि
Is it alright to date someone? What about falling in love? How should I choose..
चांगला पाया
Do you suffer consequences of a faulty foundation laid at the beginning of your..
व्यावहारिक शिष्यत्व
When Jesus preached discipleship to the multitudes, they dwindled down to a..