દુષ્ટ વિચારો પર વિજય
આપણે દરરોજ આપણા મનને ઈશ્વરના વચનથી ભરવું જોઈએ - કારણ કે આ રીતે ઈશ્વરના વચનથી આપણા મનને સંતુષ્ટ કરવું એ દુષ્ટ‌ વિચારસરણી સામેની એક નિશ્ચિત સુરક્ષા છે.

लेख


नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals
आपल्या आठवणींची व्हिडिओ —टेप
Every move, every word, every thought. It's all caught on this tape.
देवाचा आशिर्वाद अथवा देवाची मान्यता
Self-centred Christianity versus God's highest for your life.

पुस्तके


प्रेम, विवाह आणि
Is it alright to date someone? What about falling in love? How should I choose..
चांगला पाया
Do you suffer consequences of a faulty foundation laid at the beginning of your..
व्यावहारिक शिष्यत्व
When Jesus preached discipleship to the multitudes, they dwindled down to a..
अधिक (5)