દુષ્ટ વિચારો પર વિજય
આપણે દરરોજ આપણા મનને ઈશ્વરના વચનથી ભરવું જોઈએ - કારણ કે આ રીતે ઈશ્વરના વચનથી આપણા મનને સંતુષ્ટ કરવું એ દુષ્ટ‌ વિચારસરણી સામેની એક નિશ્ચિત સુરક્ષા છે.

पुस्तके


प्रेम, विवाह आणि
Is it alright to date someone? What about falling in love? How should I choose..
चांगला पाया
Do you suffer consequences of a faulty foundation laid at the beginning of your..
व्यावहारिक शिष्यत्व
When Jesus preached discipleship to the multitudes, they dwindled down to a..
अधिक (5)