आमची आर्थिक नीती


Our Financial Policy

पर‘ेश्वराच्ङ्मा खऱ्ङ्मा कार्ङ्मासाठी पैसा वापरला जातो, ‘ात्र ते केव्हाही पैशावर अवलंबून नसते ते केवळ पवित्र आत्म्ङ्माच्ङ्मा सा‘र्थ्ङ्मावर अवलंबून असते जे कोणतेही का‘ पैशावर अवलंबून असते ते पर‘ेश्वराचे खरेखुरे कार्ङ्म नसते

दानार्पण ङ्मेशू ख्रिस्ताचे कार्ङ्म केवळ पवित्र आत्म्ङ्मावर अवलंबून होते आपल्ङ्मा का‘ासाठी त्ङ्माने त्ङ्माच्ङ्मा अनुङ्माङ्मांकडून आर्थिक देणग्ङ्मा स्वीकारल्ङ्मा (लूक ८:२,३) परंतु त्ङ्माने कोणाकडेही कधीही पैशाची ‘ागणी केली नाही आणि आपल्ङ्मा पित्ङ्माशिवाङ्म त्ङ्माने कोणालाही त्ङ्माच्ङ्मा आर्थिक गरजांची ‘ाहिती होऊ दिली नाही पर‘ेश्वराबद्दल आदर बाळगणारे कोणतेही कार्ङ्म आजही अशाचप्रकारे चालते

ङ्मेशू हा पृथ्वीवर देह धारण करणारा पहिला ‘ख्रिस्त शरीर’ होता आज ‘ंडळी‘धील आपणाला ख्रिस्ताचे आध्ङ्मात्ि‘क शरीर म्हणून ओळखले जाते जगातील आपल्ङ्मा जीवना‘ध्ङ्मे ङ्मेशूने स्वत: आर्थिक बाबतीत जे उदाहरण घालून दिले त्ङ्माचे अनुकरण आम्ही करतो आणि म्हणून, (१९७५ पासून) गेली चार दशके चर्च म्हणून अस्तित्वात असताना आम्ही आ‘च्ङ्मा गरजांसाठी कोणाकडेही पैसे ‘ागितले नाहीत आणि आ‘च्ङ्मा गरजा सूचित करणारी प्रार्थनापत्रे कधीही पाठवली नाहीत आ‘चे बंगलोर ङ्मेथील चर्च किंवा आ‘च्ङ्माद्वारे पर‘ेश्वराने भारतात व परदेशात रोपण केलेल्ङ्मा अनेक चर्चपैकी कोठेही आम्ही कधीही दानार्पण घेतले नाही पर‘ेश्वराच्ङ्मा कार्ङ्मासाठी जे गुप्तपणे, आनंदाने आणि स्वेच्छेने देऊ इच्छितात त्ङ्मांच्ङ्मासाठी चर्च सभांच्ङ्मावेळी ’्रत्त आम्ही दानपेटी ठेवतो भारतात निरनिराळ्ङ्मा ठिकाणी आङ्मोजित केलेल्ङ्मा तीन दिवसीङ्म वार्षिक अधिवेशनाला उपस्थितांसाठी आम्ही नेह‘ीच ‘ाे’त भोजन व निवास व्ङ्मवस्था करतो (पौलने केल्ङ्माप्र‘ाणे) आ‘च्ङ्मा चर्च‘धील सर्व वडील नोकरी करून आपापला खर्च भागवतात आणि कोणालाही चर्चत’र्े आर्थिक ‘दत दिली जात नाही आ‘ची पुस्तके, लेख आणि इंटरनेटवरील ऑडिओ व व्हिडिओ संदेश जगात कोणालाही वाचण्ङ्मासाठी/ ऐकण्ङ्मासाठी/पाहण्ङ्मासाठी ‘ाे’त उपलब्ध करून देण्ङ्मात आले आहे पर‘ेश्वराकडून आम्हांला सर्वकाही ‘ाे’त प्राप्त झाले आहे आणि ते सर्व इतरांना ‘ाे’त देतो

देण्ङ्मापूर्वी कृपङ्मा तपासून पाहा

तुम्ही नव्ङ्माने जन्‘लेले पर‘ेश्वराचे बालक आहात?

तु‘च्ङ्मा कुटुंबाच्ङ्मा गरजा भागवण्ङ्मासाठी तु‘च्ङ्माकडे पुरेसे उत्पन्न आहे काङ्म?

(गृह कर्जा खेरीज) दुसऱ्ङ्मा कोणत्ङ्माही कर्जापासून तुम्ही ‘ु्रत्त आहात काङ्म?

तुम्ही सर्व लोकांशी स‘ेट केला ना?

तुम्ही आनंदाने देत आहात ना?

ङ्मा सर्व कार्ङ्मासाठी पुष्कळ पैशाची गरज आहे आणि आ‘च्ङ्मा कोणत्ङ्माही चर्च‘धील आ‘च्ङ्मा कार्ङ्माला ‘दत करणारे कोणी कोट्याधीश आ‘च्ङ्माकडे नाहीत भारत हा गरीब देश आहे, परंतु आम्ही प्रथ‘ देवाचे राज्ङ्म ‘ळवतो आणि देव आ‘च्ङ्मा सर्व गरजा नेह‘ीच पूर्ण करतो म्हणून आ‘चे सेवाकार्ङ्म सुरू केल्ङ्मापासून आम्हांला कधीही कर्जात पडावे लागले नाही आम्ही कधीही बँकेचे कर्ज काढले नाही किंवा आ‘ची सभागृहे बांधण्ङ्मासाठी ती गहाण ठेवली नाहीत आ‘च्ङ्मापेक्षा निराळ्ङ्माप्रकारे का‘े करणाऱ्ङ्मा अन्ङ्म सेवाकार्ङ्माची परीक्षा आम्ही करीत नाही पृथ्वीवर पहिले ‘ख्रिस्त शरीर’ असलेल्ङ्मा ङ्मेशूच्ङ्मा स्वत:च्ङ्मा उदाहरणाचे आम्ही अनुकरण करतो

ङ्मा सेवाकार्ङ्माला आम्ही ‘दत करू शकतो का अशी विचारणा जेव्हा लोक आम्हांला करतात तेव्हा आम्ही त्ङ्मांना आधी पुढील सूची वाचाङ्मला सांगतो :

तुम्ही पर‘ेश्वराचे नव्ङ्माने जन्‘लेले बालक आहात काङ्म? पृथ्वीवरील पर‘ेश्वराच्ङ्मा कार्ङ्माला ‘दत करणे ही ‘हान गौरव व विशेष ह्रकाची बाब आहे; परंतु हा विशेष अधिकार ’्रत्त त्ङ्माच्ङ्मा नव्ङ्माने जन्‘लेल्ङ्मा ‘ुलांना देण्ङ्मात आला आहे (३ ङ्मोहान ७)

तु‘च्ङ्मा कुटुंबाच्ङ्मा गरजांची पूर्तता करण्ङ्मासाठी तु‘च्ङ्माकडे पुरेसा पैसा आहे काङ्म? तु‘च्ङ्मा देण्ङ्मा‘ुळे तु‘च्ङ्मा कुटुंबावर कसलाही आर्थिक ताण पडणार नाही अशी खात्री तुम्हांला वाटते काङ्म? तु‘च्ङ्मा कुटुंबांच्ङ्मा गरजांची तुम्ही आधी काळजी घेतली पाहिजे (पाहा ‘ार्क ७:९१३ आणि १ ती‘थ्ङ्म५:८) आ‘चा स्वर्गीङ्म पिता खूप श्री‘ंत आहे आणि (जगातील कोणत्ङ्माही श्री‘ंत पित्ङ्माप्र‘ाणे) त्ङ्माला असे वाटत नाही की, त्ङ्मांनी त्ङ्मांचा पैसा त्ङ्मांच्ङ्मा कार्ङ्मासाठी दिला म्हणून आपल्ङ्मा कोणत्ङ्माही ‘ुलांची उपास‘ार व्हावी किंवा त्ङ्मांना कसलाही त्रास व्हावा

तुम्हांला ’ार ‘ाेठ्या कर्जांची परत’ेड करावङ्माची आहे काङ्म? तसे असेल तर, पहिले ती कर्जे ’ेडा आपल्ङ्मा ‘ुलांनी कर्ज‘ु्रत्त असे शांत जीवन जगावे असे पर‘ेश्वराला वाटते पर‘ेश्वराला काही देण्ङ्मापूर्वी आपण जे कैसराचे ते कैसराला दिले पाहिजे, कारण जो कैसराचा किंवा अन्ङ्म कोणाचा पैसा आहे तो पर‘ेश्वराला नको असतो (‘त्तङ्म २२:२१; रो‘१३:८) (टीप: गृहकर्ज हे ‘कर्ज’ नाही (असा वरील वचनांचा अर्थ आहे), कारण तु‘चे घर हे तुम्ही घेतलेल्ङ्मा कर्जाच्ङ्मा कि‘तीएवढे असते ङ्माच कारणा‘ुळे वाहनकर्ज हेही कर्ज नाही, ‘ात्र वाहनाच्ङ्मा कि‘तीइतका त्ङ्माचा वि‘ा उतरलेला असावा)

तु‘ची सदसद्‌विवेकबुध्दी स्वच्छ आहे का? ज्ङ्मांना कसल्ङ्माहीप्रकारे तुम्ही दुखावले असेल तर त्ङ्मांच्ङ्माशी स‘ेट करण्ङ्मासाठी तुम्ही सर्वतोपरी प्रङ्मत्न केलात का? ज्ङ्मांनी एखाद्याला दुखावले आहे आणि अजूनही त्ङ्माची क्ष‘ा ‘ागितली नाही अशांची कोणतीही देणगी किंवा दान पर‘ेश्वर स्वीकारणार नाही (‘त्तङ्म ५:२३,२४)

तुम्ही कोणत्ङ्माही व्ङ्म्रत्तीच्ङ्मा किंवा तु‘च्ङ्मा स्वत:च्ङ्मा सदसद्‌विवेकबुध्दीच्ङ्मा दबावाखाली न देता ‘ु्रत्तपणे व आनंदाने देता का? कोणत्ङ्माही दडपणाखाली दिलेली, किंवा काही वचन पूर्ण करण्ङ्मासाठी, किंवा केवळ आपली सदसद्‌विवेकबुध्दी सांगते म्हणून, किंवा पर‘ेश्वराने त्ङ्मा बदल्ङ्मात काही बक्षीस द्यावे म्हणून दिलेली भेट (देणगी) त्ङ्माला नको असते (२ करिंथ९:७)

ही सूची वाचताना कृपङ्मा आम्हांला स‘जून घ्ङ्मा आर्थिक बाबती‘ध्ङ्मे आम्ही आपल्ङ्मा प्रभू ङ्मेशूचे उदाहरण आणि त्ङ्माची शिकवण अ‘लात आणतो

Christian Fellowship Church

#69-71, Paradise Enclave, Bellahalli

(Behind Supertech Micasa Apartment)

Kannur Post

Bangalore Urban

Bangalore - 562149

Karnataka

India