देवाने सैतानाचा नाश का केला नाही
तुमच्या शत्रूला ओळखा

वक्ता :   झॅक पुननं

Why God Has Not Destroyed Satan
Know Your Enemy

ह्या मालिकेतील संदेश