सैतानाचा पराभव
तुमच्या शत्रूला ओळखा

वक्ता :   झॅक पुननं

The Defeat Of Satan
Know Your Enemy

ह्या मालिकेतील संदेश