सैतानाच्या पद्धती
तुमच्या शत्रूला ओळखा

वक्ता :   झॅक पुननं

The Methods Of Satan
Know Your Enemy

ह्या मालिकेतील संदेश