सैतानाची मूळ सुरुवात
तुमच्या शत्रूला ओळखा

वक्ता :   झॅक पुननं

The Origin Of Satan
Know Your Enemy

ह्या मालिकेतील संदेश